Textiles

Pigment Yellow 1

  • Brand Name : NAVFAST YELLOW 9021
  • C.I. No : 11680
  • CAS No : 2512-29-0
  • EINECS No. : 219-730-8
  • Pigment Class : Monoazo

Application

Textile Printing, Leather Paste