Textiles

Pigment Yellow 74 - 5GX

  • Brand Name : NAVFAST YELLOW 9032
  • C.I. No : 11741
  • CAS No : 6358-31-2
  • EINECS No. : 228-768-4
  • Pigment Class : Monoazo

Application

Textile Printing, Leather Paste